https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

No.1/7ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง

No.2/7เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม)
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม)
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม) เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม)เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ (มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม)
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง

No.3/7สำนักสงฆ์พุทธคยา
สำนักสงฆ์พุทธคยา
สำนักสงฆ์พุทธคยา สำนักสงฆ์พุทธคยา
อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางคล้า

No.4/7ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ.บางคล้า ต.บางคล้า

No.5/7โรงเจปั้นกิ๊มยืออี๊ตั่ว
โรงเจปั้นกิ๊มยืออี๊ตั่ว
โรงเจปั้นกิ๊มยืออี๊ตั่ว โรงเจปั้นกิ๊มยืออี๊ตั่ว
อ.บางคล้า ต.บางคล้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าตะเกียบ

No.6/7ศาลเจ้าพ่อเขากา
ศาลเจ้าพ่อเขากา
ศาลเจ้าพ่อเขากา ศาลเจ้าพ่อเขากา
อ.ท่าตะเกียบ ต.ท่าตะเกียบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองเขื่อน

No.7/7เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ
เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ
เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ
อ.คลองเขื่อน ต.ก้อนแก้ว