https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองยโสธร

No.1/3บ้านทุ่งนางโอก
บ้านทุ่งนางโอก
บ้านทุ่งนางโอก บ้านทุ่งนางโอก
อ.เมืองยโสธร ต.ในเมือง

No.2/3หมู่บ้านนาสะไมย
หมู่บ้านนาสะไมย
หมู่บ้านนาสะไมย หมู่บ้านนาสะไมย
อ.เมืองยโสธร ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าติ้ว

No.3/3หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน
หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน
หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน
อ.ป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร