https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองยโสธร

No.1/7ฝายน้ำล้นลำน้ำยัง
ฝายน้ำล้นลำน้ำยัง
ฝายน้ำล้นลำน้ำยัง ฝายน้ำล้นลำน้ำยังฝายน้ำล้นลำน้ำยัง
อ.เมืองยโสธร ต.ในเมือง

No.2/7บึงผือฮี
บึงผือฮี
บึงผือฮี บึงผือฮี
อ.เมืองยโสธร ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอคำเขื่อนแก้ว

No.3/7อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม
อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม
อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม อ่างเก็บน้ำห้วยพันหม
อ.คำเขื่อนแก้ว ต.ลุมพุก

https://www.lovethailand.org/อำเภอมหาชนะชัย

No.4/7กุดพันเขียว
กุดพันเขียว
กุดพันเขียว กุดพันเขียว
อ.มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอเลิงนกทา

No.5/7อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
อ.เลิงนกทา ต.บุ่งค้า

No.6/7อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
อ.เลิงนกทา ต.บุ่งค้า

No.7/7อ่างเก็บน้ำห้วยหินโหง่น
อ่างเก็บน้ำห้วยหินโหง่น
อ่างเก็บน้ำห้วยหินโหง่น อ่างเก็บน้ำห้วยหินโหง่น
อ.เลิงนกทา ต.บุ่งค้า