https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองวัวซอ

No.1/4ลำห้วยหลี่ผี
ลำห้วยหลี่ผี
ลำห้วยหลี่ผี ลำห้วยหลี่ผี
อ.หนองวัวซอ ต.หมากหญ้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอกุมภวาปี

No.2/4ทะเลบัวแดง
ทะเลบัวแดง
ทะเลบัวแดง ทะเลบัวแดงทะเลบัวแดง
อ.กุมภวาปี ต.ตูมใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองหาน

No.3/4หนองน้ำประมงบ้านหายโศก
หนองน้ำประมงบ้านหายโศก
หนองน้ำประมงบ้านหายโศก หนองน้ำประมงบ้านหายโศก
อ.หนองหาน ต.หนองหาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังสามหมอ

No.4/4ริมน้ำลำน้ำปาว
ริมน้ำลำน้ำปาว
ริมน้ำลำน้ำปาว ริมน้ำลำน้ำปาว
อ.วังสามหมอ ต.หนองกุงทับม้า