https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุดรธานี

No.1/8อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง
อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง
อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

No.2/8อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ
อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ
อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

No.3/8อ่างเก็บน้ำหนองโอน
อ่างเก็บน้ำหนองโอน
อ่างเก็บน้ำหนองโอน อ่างเก็บน้ำหนองโอนอ่างเก็บน้ำหนองโอน
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

No.4/8เขื่อนห้วยหลวง
เขื่อนห้วยหลวง
เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนห้วยหลวง
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองวัวซอ

No.5/8อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
อ.หนองวัวซอ ต.หมากหญ้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังสามหมอ

No.6/8อ่างเก็บน้ำลำพันชาด
อ่างเก็บน้ำลำพันชาด
อ่างเก็บน้ำลำพันชาด อ่างเก็บน้ำลำพันชาด
อ.วังสามหมอ ต.หนองกุงทับม้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านดุง

No.7/8อ่างเก็บน้ำวังพระองค์
อ่างเก็บน้ำวังพระองค์
อ่างเก็บน้ำวังพระองค์ อ่างเก็บน้ำวังพระองค์อ่างเก็บน้ำวังพระองค์
อ.บ้านดุง ต.ศรีสุทโธ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสร้างคอม

No.8/8อ่างเก็บน้ำพาน
อ่างเก็บน้ำพาน
อ่างเก็บน้ำพาน อ่างเก็บน้ำพานอ่างเก็บน้ำพาน
อ.สร้างคอม ต.สร้างคอม