https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุบลราชธานี

No.1/5ทุ่งศรีเมือง
ทุ่งศรีเมือง
ทุ่งศรีเมือง ทุ่งศรีเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอโขงเจียม

No.2/5ภาพเขียนโบราณ (ผาแต้ม)
ภาพเขียนโบราณ (ผาแต้ม)
ภาพเขียนโบราณ (ผาแต้ม) ภาพเขียนโบราณ (ผาแต้ม)
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขื่องใน

No.3/5ซากเรือโบราณ (วัดอัมพวัน)
ซากเรือโบราณ (วัดอัมพวัน)
ซากเรือโบราณ (วัดอัมพวัน) ซากเรือโบราณ (วัดอัมพวัน)
อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเดชอุดม

No.4/5ปราสาททองหลาง
ปราสาททองหลาง
ปราสาททองหลาง ปราสาททองหลาง
อ.เดชอุดม ต.เมืองเดช

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งศรีอุดม

No.5/5ปราสาทบ้านเบญ
ปราสาทบ้านเบญ
ปราสาทบ้านเบญ ปราสาทบ้านเบญ
อ.ทุ่งศรีอุดม ต.หนองอ้ม