https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีเมืองใหม่

No.1/11แก่งจุการ
แก่งจุการ
แก่งจุการ แก่งจุการ
อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโขงเจียม

No.2/11แม่น้ำสองสี
แม่น้ำสองสี
แม่น้ำสองสี แม่น้ำสองสี
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

No.3/11โขงเจียม
โขงเจียม
โขงเจียม โขงเจียมโขงเจียม
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขื่องใน

No.4/11บึงเขาหลวง
บึงเขาหลวง
บึงเขาหลวง บึงเขาหลวง
อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน

No.5/11หนองห้วยเรือ
หนองห้วยเรือ
หนองห้วยเรือ หนองห้วยเรือ
อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขมราฐ

No.6/11แก่งช้างหมอบ
แก่งช้างหมอบ
แก่งช้างหมอบ แก่งช้างหมอบ
อ.เขมราฐ ต.เขมราฐ

https://www.lovethailand.org/อำเภอม่วงสามสิบ

No.7/11ลำน้ำเชบาย
ลำน้ำเชบาย
ลำน้ำเชบาย ลำน้ำเชบาย
อ.ม่วงสามสิบ ต.ม่วงสามสิบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอวารินชำราบ

No.8/11หนองแซง
หนองแซง
หนองแซง หนองแซงหนองแซง
อ.วารินชำราบ ต.วารินชำราบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพิบูลมังสาหาร

No.9/11แก่งสะพือ
แก่งสะพือ
แก่งสะพือ แก่งสะพือ
อ.พิบูลมังสาหาร ต.พิบูล

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพธิ์ไทร

No.10/11แก่งคันย่า
แก่งคันย่า
แก่งคันย่า แก่งคันย่า
อ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาตาล

No.11/11แก่งกะเบา
แก่งกะเบา
แก่งกะเบา แก่งกะเบา
อ.นาตาล ต.นาตาล