https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุบลราชธานี

No.1/2บ้านปะอาว
บ้านปะอาว
บ้านปะอาว บ้านปะอาวบ้านปะอาว
อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอวารินชำราบ

No.2/2บ้านท่าข้องเหล็ก
บ้านท่าข้องเหล็ก
บ้านท่าข้องเหล็ก บ้านท่าข้องเหล็กบ้านท่าข้องเหล็ก
อ.วารินชำราบ ต.วารินชำราบ