https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีเมืองใหม่

No.1/6ภูหลังสอง
ภูหลังสอง
ภูหลังสอง ภูหลังสอง
อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโขงเจียม

No.2/6ผาชนะได
ผาชนะได
ผาชนะได ผาชนะไดผาชนะได
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขมราฐ

No.3/6ภูรัง
ภูรัง
ภูรัง ภูรังภูรัง
อ.เขมราฐ ต.เขมราฐ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบุณฑริก

No.4/6ภูหินด่าง
ภูหินด่าง
ภูหินด่าง ภูหินด่าง
อ.บุณฑริก ต.โพนงาม

No.5/6ภูฝอยลม
ภูฝอยลม
ภูฝอยลม ภูฝอยลม
อ.บุณฑริก ต.โพนงาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพธิ์ไทร

No.6/6ภูสมุย
ภูสมุย
ภูสมุย ภูสมุย
อ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร