https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีเมืองใหม่

No.1/12น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกสายรุ้ง
อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ

No.2/12วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ

No.3/12น้ำตกโบกลึก
น้ำตกโบกลึก
น้ำตกโบกลึก น้ำตกโบกลึก
อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโขงเจียม

No.4/12น้ำตกสร้อยสวรรค์
น้ำตกสร้อยสวรรค์
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

No.5/12น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

No.6/12น้ำตกถ้ำพวง
น้ำตกถ้ำพวง
น้ำตกถ้ำพวง น้ำตกถ้ำพวง
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

No.7/12น้ำตกทุ่งนาเมือง
น้ำตกทุ่งนาเมือง
น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกทุ่งนาเมือง
อ.โขงเจียม ต.โขงเจียม

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาจะหลวย

No.8/12น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว)
น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว)
น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว) น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว)น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกถ้ำบักเตว)
อ.นาจะหลวย ต.นาจะหลวย

https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำยืน

No.9/12น้ำตกแก่งลำดวน
น้ำตกแก่งลำดวน
น้ำตกแก่งลำดวน น้ำตกแก่งลำดวนน้ำตกแก่งลำดวน
อ.น้ำยืน ต.โซง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบุณฑริก

No.10/12น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว)
น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว)
น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว) น้ำตกห้วยทรายใหญ่ (แก่งอีเขียว)
อ.บุณฑริก ต.โพนงาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิรินธร

No.11/12น้ำตกตาดโตน
น้ำตกตาดโตน
น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดโตนน้ำตกตาดโตน
อ.สิรินธร ต.คันไร่

https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำขุ่น

No.12/12น้ำตกตาดไฮ
น้ำตกตาดไฮ
น้ำตกตาดไฮ น้ำตกตาดไฮ
อ.น้ำขุ่น ต.ตาเกา