https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุบลราชธานี

No.1/4ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขื่องใน

No.2/4เจดีย์กลางน้ำ
เจดีย์กลางน้ำ
เจดีย์กลางน้ำ เจดีย์กลางน้ำ
อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน

No.3/4พระธาตุเจดีย์วัดบึงเขาหลวง
พระธาตุเจดีย์วัดบึงเขาหลวง
พระธาตุเจดีย์วัดบึงเขาหลวง พระธาตุเจดีย์วัดบึงเขาหลวง
อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน

No.4/4พระใหญ่พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี
พระใหญ่พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี
พระใหญ่พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี พระใหญ่พุทธสถานครองราชย์ 60 ปีพระใหญ่พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี
อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน