https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าตูม

No.1/3ศูนย์คชศึกษา
ศูนย์คชศึกษา
ศูนย์คชศึกษา ศูนย์คชศึกษา
อ.ท่าตูม ต.ท่าตูม

https://www.lovethailand.org/อำเภอปราสาท

No.2/3การแสดงกะโน้บติงตอง
การแสดงกะโน้บติงตอง
การแสดงกะโน้บติงตอง การแสดงกะโน้บติงตอง
อ.ปราสาท ต.กังแอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอกาบเชิง

No.3/3การแต่งงานชาวเขมรสุรินทร์
การแต่งงานชาวเขมรสุรินทร์
การแต่งงานชาวเขมรสุรินทร์ การแต่งงานชาวเขมรสุรินทร์
อ.กาบเชิง ต.กาบเชิง