https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุรินทร์

No.1/11ปราสาทเมืองที
ปราสาทเมืองที
ปราสาทเมืองที ปราสาทเมืองที
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมพระ

No.2/11ปราสาทจอมพระ
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทจอมพระ ปราสาทจอมพระ
อ.จอมพระ ต.จอมพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปราสาท

No.3/11ปราสาทบ้านไพล
ปราสาทบ้านไพล
ปราสาทบ้านไพล ปราสาทบ้านไพล
อ.ปราสาท ต.กังแอน

No.4/11ปราสาทหินบ้านพลวง
ปราสาทหินบ้านพลวง
ปราสาทหินบ้านพลวง ปราสาทหินบ้านพลวง
อ.ปราสาท ต.กังแอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอศีขรภูมิ

No.5/11ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทศีขรภูมิปราสาทศีขรภูมิ
อ.ศีขรภูมิ ต.ระแงง

No.6/11ปราสาทบ้านช่างปี่
ปราสาทบ้านช่างปี่
ปราสาทบ้านช่างปี่ ปราสาทบ้านช่างปี่
อ.ศีขรภูมิ ต.ระแงง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังขะ

No.7/11ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทภูมิโปน ปราสาทภูมิโปน
อ.สังขะ ต.สังขะ

No.8/11ปราสาทยายเหงา
ปราสาทยายเหงา
ปราสาทยายเหงา ปราสาทยายเหงา
อ.สังขะ ต.สังขะ

No.9/11ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์)
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์)
ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์) ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย (ปราสาทบ้านจารย์)
อ.สังขะ ต.สังขะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอลำดวน

No.10/11ปราสาทตะเปียงเตีย
ปราสาทตะเปียงเตีย
ปราสาทตะเปียงเตีย ปราสาทตะเปียงเตีย
อ.ลำดวน ต.ลำดวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนมดงรัก

No.11/11โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
อ.พนมดงรัก ต.บักได