https://www.lovethailand.org/อำเภอปราสาท

No.1/2วนอุทยานพนมสวาย
วนอุทยานพนมสวาย
วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวายวนอุทยานพนมสวาย
อ.ปราสาท ต.กังแอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอลำดวน

No.2/2เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
อ.ลำดวน ต.ลำดวน