https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุรินทร์

No.1/6อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกาบเชิง

No.2/6เขื่อนห้วยตาเกาว์
เขื่อนห้วยตาเกาว์
เขื่อนห้วยตาเกาว์ เขื่อนห้วยตาเกาว์
อ.กาบเชิง ต.กาบเชิง

https://www.lovethailand.org/อำเภอศีขรภูมิ

No.3/6อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก
อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก
อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก
อ.ศีขรภูมิ ต.ระแงง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังขะ

No.4/6อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนาดมอญ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนาดมอญ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนาดมอญ อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนาดมอญ
อ.สังขะ ต.สังขะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสำโรงทาบ

No.5/6อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา
อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา
อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลา
อ.สำโรงทาบ ต.สำโรงทาบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบัวเชด

No.6/6อ่างเก็บน้ำทำนบ
อ่างเก็บน้ำทำนบ
อ่างเก็บน้ำทำนบ อ่างเก็บน้ำทำนบ
อ.บัวเชด ต.บัวเชด