https://www.lovethailand.org/อำเภอกันทรลักษ์

No.1/2พุทธสถานศีรษะอโศก
พุทธสถานศีรษะอโศก
พุทธสถานศีรษะอโศก พุทธสถานศีรษะอโศก
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอไพรบึง

No.2/2หมู่บ้านปราสาทเยอ
หมู่บ้านปราสาทเยอ
หมู่บ้านปราสาทเยอ หมู่บ้านปราสาทเยอ
อ.ไพรบึง ต.ไพรบึง