https://www.lovethailand.org/อำเภอกันทรลักษ์

No.1/12ปราสาทเขาพระวิหาร
ปราสาทเขาพระวิหาร
ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทเขาพระวิหารปราสาทเขาพระวิหาร
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

No.2/12ปราสาทโดนตวล
ปราสาทโดนตวล
ปราสาทโดนตวล ปราสาทโดนตวล
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุขันธ์

No.3/12ปราสาทตาเล็ง
ปราสาทตาเล็ง
ปราสาทตาเล็ง ปราสาทตาเล็ง
อ.ขุขันธ์ ต.กันทรารมย์

https://www.lovethailand.org/อำเภอปรางค์กู่

No.4/12ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาทปรางค์กู่ ปราสาทปรางค์กู่
อ.ปรางค์กู่ ต.พิมาย

No.5/12ปราสาทบ้านสมอ
ปราสาทบ้านสมอ
ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทบ้านสมอ
อ.ปรางค์กู่ ต.พิมาย

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนหาญ

No.6/12ปราสาทตำหนักไทร (ปราสาททามจาน)
ปราสาทตำหนักไทร (ปราสาททามจาน)
ปราสาทตำหนักไทร (ปราสาททามจาน) ปราสาทตำหนักไทร (ปราสาททามจาน)
อ.ขุนหาญ ต.สิ

https://www.lovethailand.org/อำเภออุทุมพรพิสัย

No.7/12ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย
ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย
ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย
อ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง

No.8/12ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่
อ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงบูรพ์

No.9/12กู่สมบูรณ์
กู่สมบูรณ์
กู่สมบูรณ์ กู่สมบูรณ์
อ.บึงบูรพ์ ต.เป๊าะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอห้วยทับทัน

No.10/12ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)
ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)
ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน) ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)
อ.ห้วยทับทัน ต.ทับทัน

No.11/12ปราสาทโบราณ
ปราสาทโบราณ
ปราสาทโบราณ ปราสาทโบราณ
อ.ห้วยทับทัน ต.ทับทัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองจันทร์

No.12/12ปราสาทบ้านเมืองจันทร์
ปราสาทบ้านเมืองจันทร์
ปราสาทบ้านเมืองจันทร์ ปราสาทบ้านเมืองจันทร์
อ.เมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์