https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองศรีสะเกษ

No.1/5ห้วยน้ำคำ
ห้วยน้ำคำ
ห้วยน้ำคำ ห้วยน้ำคำห้วยน้ำคำ
อ.เมืองศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุขันธ์

No.2/5หนองสะอาด
หนองสะอาด
หนองสะอาด หนองสะอาดหนองสะอาด
อ.ขุขันธ์ ต.กันทรารมย์

https://www.lovethailand.org/อำเภอศิลาลาด

No.3/5ริมลำน้ำเสียว
ริมลำน้ำเสียว
ริมลำน้ำเสียว ริมลำน้ำเสียวริมลำน้ำเสียว
อ.ศิลาลาด ต.กุง

No.4/5ร่องน้ำดงขาม
ร่องน้ำดงขาม
ร่องน้ำดงขาม ร่องน้ำดงขามร่องน้ำดงขาม
อ.ศิลาลาด ต.กุง

No.5/5หนองบัวดง
หนองบัวดง
หนองบัวดง หนองบัวดง
อ.ศิลาลาด ต.กุง