https://www.lovethailand.org/อำเภอกันทรลักษ์

No.1/5น้ำตกห้วยวังใหญ่
น้ำตกห้วยวังใหญ่
น้ำตกห้วยวังใหญ่ น้ำตกห้วยวังใหญ่
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

No.2/5น้ำตกภูละออ
น้ำตกภูละออ
น้ำตกภูละออ น้ำตกภูละออ
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนหาญ

No.3/5น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)
น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)
น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ) น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)
อ.ขุนหาญ ต.สิ

No.4/5น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)
น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)
น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม) น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)
อ.ขุนหาญ ต.สิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูสิงห์

No.5/5น้ำตกนาตราว
น้ำตกนาตราว
น้ำตกนาตราว น้ำตกนาตราว
อ.ภูสิงห์ ต.โคกตาล