https://www.lovethailand.org/อำเภอกันทรลักษ์

No.1/7อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

No.2/7ฝายหนองหญ้าลาด
ฝายหนองหญ้าลาด
ฝายหนองหญ้าลาด ฝายหนองหญ้าลาด
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

No.3/7อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน
อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน
อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน
อ.กันทรลักษ์ ต.บึงมะลู

https://www.lovethailand.org/อำเภอไพรบึง

No.4/7หนองใหญ่
หนองใหญ่
หนองใหญ่ หนองใหญ่
อ.ไพรบึง ต.ไพรบึง

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนหาญ

No.5/7เขื่อนตาจู
เขื่อนตาจู
เขื่อนตาจู เขื่อนตาจู
อ.ขุนหาญ ต.สิ

No.6/7หนองกราม
หนองกราม
หนองกราม หนองกราม
อ.ขุนหาญ ต.สิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูสิงห์

No.7/7เขื่อนห้วยศาลา
เขื่อนห้วยศาลา
เขื่อนห้วยศาลา เขื่อนห้วยศาลา
อ.ภูสิงห์ ต.โคกตาล