https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองศรีสะเกษ

No.1/3พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง พระธาตุเรืองรอง
อ.เมืองศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ

No.2/3ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ
ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ
ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ
อ.เมืองศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนหาญ

No.3/3พระพุทธบาทภูฝ้าย
พระพุทธบาทภูฝ้าย
พระพุทธบาทภูฝ้าย พระพุทธบาทภูฝ้าย
อ.ขุนหาญ ต.สิ