https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/3ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านม่วง

No.2/3ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร
อ.บ้านม่วง ต.ม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเจริญศิลป์

No.3/3ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
อ.เจริญศิลป์ ต.บ้านเหล่า