https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/5โค้งปิ้งงู
โค้งปิ้งงู
โค้งปิ้งงู โค้งปิ้งงูโค้งปิ้งงู
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.2/5ผาไทร
ผาไทร
ผาไทร ผาไทรผาไทร
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอพรรณานิคม

No.3/5ภาพแกะสลักหิน
ภาพแกะสลักหิน
ภาพแกะสลักหิน ภาพแกะสลักหิน
อ.พรรณานิคม ต.พรรณา

https://www.lovethailand.org/อำเภอวานรนิวาส

No.4/5โรงต้มเกลือ
โรงต้มเกลือ
โรงต้มเกลือ โรงต้มเกลือโรงต้มเกลือ
อ.วานรนิวาส ต.วานรนิวาส

No.5/5นาเกลือ
นาเกลือ
นาเกลือ นาเกลือนาเกลือ
อ.วานรนิวาส ต.วานรนิวาส