https://www.lovethailand.org/อำเภอพังโคน

No.1/9หนองสำโรง
หนองสำโรง
หนองสำโรง หนองสำโรง
อ.พังโคน ต.พังโคน

https://www.lovethailand.org/อำเภอคำตากล้า

No.2/9หนองหลวง
หนองหลวง
หนองหลวง หนองหลวง
อ.คำตากล้า ต.คำตากล้า

No.3/9แม่น้ำสงคราม
แม่น้ำสงคราม
แม่น้ำสงคราม แม่น้ำสงครามแม่น้ำสงคราม
อ.คำตากล้า ต.คำตากล้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านม่วง

No.4/9หนองดินจี่
หนองดินจี่
หนองดินจี่ หนองดินจี่
อ.บ้านม่วง ต.ม่วง

No.5/9หลี่ผี
หลี่ผี
หลี่ผี หลี่ผี
อ.บ้านม่วง ต.ม่วง

No.6/9หนองบ่อแก้ว
หนองบ่อแก้ว
หนองบ่อแก้ว หนองบ่อแก้ว
อ.บ้านม่วง ต.ม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอโคกศรีสุพรรณ

No.7/9บึงแต้
บึงแต้
บึงแต้ บึงแต้บึงแต้
อ.โคกศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเจริญศิลป์

No.8/9หนองทุ่งมน
หนองทุ่งมน
หนองทุ่งมน หนองทุ่งมน
อ.เจริญศิลป์ ต.บ้านเหล่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพนนาแก้ว

No.9/9บึงคัน
บึงคัน
บึงคัน บึงคัน
อ.โพนนาแก้ว ต.บ้านโพน