https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/2สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร
สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร
สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอพังโคน

No.2/2สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนครสถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
อ.พังโคน ต.พังโคน