https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/4สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.2/4สวนสาธารณะดอนตาลโง๊ะ
สวนสาธารณะดอนตาลโง๊ะ
สวนสาธารณะดอนตาลโง๊ะ สวนสาธารณะดอนตาลโง๊ะ
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.3/4สระพังทอง
สระพังทอง
สระพังทอง สระพังทองสระพังทอง
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.4/4อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม