https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/7ชาวภูไท บ้านโนนหอม
ชาวภูไท บ้านโนนหอม
ชาวภูไท บ้านโนนหอม ชาวภูไท บ้านโนนหอม
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.2/7หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค) หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.3/7หมู่บ้านปั้นหม้อบ้านเชียงเครือ
หมู่บ้านปั้นหม้อบ้านเชียงเครือ
หมู่บ้านปั้นหม้อบ้านเชียงเครือ หมู่บ้านปั้นหม้อบ้านเชียงเครือหมู่บ้านปั้นหม้อบ้านเชียงเครือ
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.4/7แหล่งเครื่องปั้นดินเผา
แหล่งเครื่องปั้นดินเผา
แหล่งเครื่องปั้นดินเผา แหล่งเครื่องปั้นดินเผาแหล่งเครื่องปั้นดินเผา
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอวาริชภูมิ

No.5/7กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ
อ.วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสว่างแดนดิน

No.6/7ศูนย์ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ศูนย์ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ศูนย์ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
อ.สว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน

https://www.lovethailand.org/อำเภอโคกศรีสุพรรณ

No.7/7บ้านห้วยยาง
บ้านห้วยยาง
บ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง
อ.โคกศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ