https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/2วัดคริสต์
วัดคริสต์
วัดคริสต์ วัดคริสต์
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.2/2โบสถ์เก่าท่าแร่
โบสถ์เก่าท่าแร่
โบสถ์เก่าท่าแร่ โบสถ์เก่าท่าแร่
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม