https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/4น้ำตกประชาสุขสันต์
น้ำตกประชาสุขสันต์
น้ำตกประชาสุขสันต์ น้ำตกประชาสุขสันต์
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.2/4น้ำตกคำหอม
น้ำตกคำหอม
น้ำตกคำหอม น้ำตกคำหอมน้ำตกคำหอม
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอวาริชภูมิ

No.3/4น้ำตกแก่งกุลา
น้ำตกแก่งกุลา
น้ำตกแก่งกุลา น้ำตกแก่งกุลา
อ.วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเต่างอย

No.4/4น้ำตกผาผึ้ง
น้ำตกผาผึ้ง
น้ำตกผาผึ้ง น้ำตกผาผึ้ง
อ.เต่างอย ต.เต่างอย