https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/5ถ้ำเสรีไทย
ถ้ำเสรีไทย
ถ้ำเสรีไทย ถ้ำเสรีไทย
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอวาริชภูมิ

No.2/5ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือภูผาทอง)
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือภูผาทอง)
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือภูผาทอง) ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือภูผาทอง)
อ.วาริชภูมิ ต.วาริชภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอส่องดาว

No.3/5ถ้ำทอง
ถ้ำทอง
ถ้ำทอง ถ้ำทอง
อ.ส่องดาว ต.ส่องดาว

No.4/5ถ้ำนกกก
ถ้ำนกกก
ถ้ำนกกก ถ้ำนกกก
อ.ส่องดาว ต.ส่องดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอเต่างอย

No.5/5ถ้ำภูผายล
ถ้ำภูผายล
ถ้ำภูผายล ถ้ำภูผายล
อ.เต่างอย ต.เต่างอย