https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสกลนคร

No.1/14หนองหาร
หนองหาร
หนองหาร หนองหารหนองหาร
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

No.2/14คลองชลประทาน
คลองชลประทาน
คลองชลประทาน คลองชลประทาน
อ.เมืองสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม

https://www.lovethailand.org/อำเภอกุสุมาลย์

No.3/14ฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทบ้านซ่งเต่า
ฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทบ้านซ่งเต่า
ฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทบ้านซ่งเต่า ฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทบ้านซ่งเต่าฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทบ้านซ่งเต่า
อ.กุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์

https://www.lovethailand.org/อำเภอพังโคน

No.4/14อ่างเก็บน้ำหนองหมากด่อน
อ่างเก็บน้ำหนองหมากด่อน
อ่างเก็บน้ำหนองหมากด่อน อ่างเก็บน้ำหนองหมากด่อน
อ.พังโคน ต.พังโคน

No.5/14อ่างเก็บน้ำบ้านโพนสวาง-กลางเจริญ
อ่างเก็บน้ำบ้านโพนสวาง-กลางเจริญ
อ่างเก็บน้ำบ้านโพนสวาง-กลางเจริญ อ่างเก็บน้ำบ้านโพนสวาง-กลางเจริญ
อ.พังโคน ต.พังโคน

https://www.lovethailand.org/อำเภอวานรนิวาส

No.6/14อ่างเก็บน้ำห้วยโทง
อ่างเก็บน้ำห้วยโทง
อ่างเก็บน้ำห้วยโทง อ่างเก็บน้ำห้วยโทง
อ.วานรนิวาส ต.วานรนิวาส

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านม่วง

No.7/14อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ.บ้านม่วง ต.ม่วง

No.8/14อ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือ
อ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือ
อ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือ อ่างเก็บน้ำห้วยมะเขืออ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือ
อ.บ้านม่วง ต.ม่วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเต่างอย

No.9/14อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ่างเก็บน้ำห้วยค้ออ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
อ.เต่างอย ต.เต่างอย

No.10/14อ่างเก็บน้ำเครือเขาปลอก
อ่างเก็บน้ำเครือเขาปลอก
อ่างเก็บน้ำเครือเขาปลอก อ่างเก็บน้ำเครือเขาปลอก
อ.เต่างอย ต.เต่างอย

No.11/14อ่างเก็บน้ำห้วยหวด
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างเก็บน้ำห้วยหวด
อ.เต่างอย ต.เต่างอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอโคกศรีสุพรรณ

No.12/14อ่างเก็บน้ำห้วยโท
อ่างเก็บน้ำห้วยโท
อ่างเก็บน้ำห้วยโท อ่างเก็บน้ำห้วยโท
อ.โคกศรีสุพรรณ ต.ตองโขบ

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูพาน

No.13/14เขื่อนน้ำพุง
เขื่อนน้ำพุง
เขื่อนน้ำพุง เขื่อนน้ำพุง
อ.ภูพาน ต.สร้างค้อ

No.14/14เขื่อนน้ำอูน
เขื่อนน้ำอูน
เขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำอูนเขื่อนน้ำอูน
อ.ภูพาน ต.สร้างค้อ