https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

No.1/9งานประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)
งานประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)
งานประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) งานประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

No.2/9ต่างซอมต่อ
ต่างซอมต่อ
ต่างซอมต่อ ต่างซอมต่อ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนยวม

No.3/9ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

No.4/9ประเพณีจองพารา
ประเพณีจองพารา
ประเพณีจองพารา ประเพณีจองพารา
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

No.5/9ปอยจ่าตี่
ปอยจ่าตี่
ปอยจ่าตี่ ปอยจ่าตี่
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

No.6/9ประเพณีเขาวงกต (หมั่งกะป่า)
ประเพณีเขาวงกต (หมั่งกะป่า)
ประเพณีเขาวงกต (หมั่งกะป่า) ประเพณีเขาวงกต (หมั่งกะป่า)
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

https://www.lovethailand.org/อำเภอปาย

No.7/9ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง
อ.ปาย ต.เวียงใต้

No.8/9ปอยหลู่กองโหล
ปอยหลู่กองโหล
ปอยหลู่กองโหล ปอยหลู่กองโหล
อ.ปาย ต.เวียงใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ลาน้อย

No.9/9ประเพณีต่างซอมต่อหลวง
ประเพณีต่างซอมต่อหลวง
ประเพณีต่างซอมต่อหลวง ประเพณีต่างซอมต่อหลวง
อ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย