https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนยวม

No.1/1ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม