https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

No.1/4พระตำหนักปางตอง
พระตำหนักปางตอง
พระตำหนักปางตอง พระตำหนักปางตอง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

No.2/4ปางอุ๋ง หรือโครงการสวนป่าในพระราชดำริ
ปางอุ๋ง หรือโครงการสวนป่าในพระราชดำริ
ปางอุ๋ง หรือโครงการสวนป่าในพระราชดำริ ปางอุ๋ง หรือโครงการสวนป่าในพระราชดำริปางอุ๋ง หรือโครงการสวนป่าในพระราชดำริ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สะเรียง

No.3/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
อ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ลาน้อย

No.4/4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย