https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

No.1/5บ่อน้ำร้อนผาบ่อง
บ่อน้ำร้อนผาบ่อง
บ่อน้ำร้อนผาบ่อง บ่อน้ำร้อนผาบ่อง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

No.2/5ภูโคลน คันทรี่คลับ
ภูโคลน คันทรี่คลับ
ภูโคลน คันทรี่คลับ ภูโคลน คันทรี่คลับ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนยวม

No.3/5บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง
บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง
บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

https://www.lovethailand.org/อำเภอปาย

No.4/5โป่งน้ำร้อนท่าปาย
โป่งน้ำร้อนท่าปาย
โป่งน้ำร้อนท่าปาย โป่งน้ำร้อนท่าปาย
อ.ปาย ต.เวียงใต้

No.5/5โป่งน้ำร้อนเมืองแปง
โป่งน้ำร้อนเมืองแปง
โป่งน้ำร้อนเมืองแปง โป่งน้ำร้อนเมืองแปง
อ.ปาย ต.เวียงใต้