https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

No.1/12น้ำตกซู่ซ่า
น้ำตกซู่ซ่า
น้ำตกซู่ซ่า น้ำตกซู่ซ่า
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

No.2/12น้ำตกผาเสื่อ
น้ำตกผาเสื่อ
น้ำตกผาเสื่อ น้ำตกผาเสื่อ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

No.3/12น้ำตกแม่สะงากลาง
น้ำตกแม่สะงากลาง
น้ำตกแม่สะงากลาง น้ำตกแม่สะงากลาง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

No.4/12น้ำตกแม่สะกึดหลวง
น้ำตกแม่สะกึดหลวง
น้ำตกแม่สะกึดหลวง น้ำตกแม่สะกึดหลวง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

No.5/12น้ำตกผาบ่อง
น้ำตกผาบ่อง
น้ำตกผาบ่อง น้ำตกผาบ่อง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอขุนยวม

No.6/12น้ำตกแม่อูคอ
น้ำตกแม่อูคอ
น้ำตกแม่อูคอ น้ำตกแม่อูคอ
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

No.7/12น้ำตกแม่ยวมหลวง
น้ำตกแม่ยวมหลวง
น้ำตกแม่ยวมหลวง น้ำตกแม่ยวมหลวง
อ.ขุนยวม ต.ขุนยวม

https://www.lovethailand.org/อำเภอปาย

No.8/12น้ำตกหมอแปง
น้ำตกหมอแปง
น้ำตกหมอแปง น้ำตกหมอแปง
อ.ปาย ต.เวียงใต้

No.9/12น้ำตกแม่เย็น
น้ำตกแม่เย็น
น้ำตกแม่เย็น น้ำตกแม่เย็น
อ.ปาย ต.เวียงใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สะเรียง

No.10/12น้ำตกแม่สวรรค์น้อย
น้ำตกแม่สวรรค์น้อย
น้ำตกแม่สวรรค์น้อย น้ำตกแม่สวรรค์น้อย
อ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ลาน้อย

No.11/12น้ำตกดาวดึงส์
น้ำตกดาวดึงส์
น้ำตกดาวดึงส์ น้ำตกดาวดึงส์
อ.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอสบเมย

No.12/12น้ำตกแม่ริด
น้ำตกแม่ริด
น้ำตกแม่ริด น้ำตกแม่ริด
อ.สบเมย ต.สบเมย