https://www.lovethailand.org/อำเภอเกษตรวิสัย

No.1/4วังใหญ่
วังใหญ่
วังใหญ่ วังใหญ่
อ.เกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนมไพร

No.2/4ท่าดอนกอกแม่น้ำชี
ท่าดอนกอกแม่น้ำชี
ท่าดอนกอกแม่น้ำชี ท่าดอนกอกแม่น้ำชี
อ.พนมไพร ต.พนมไพร

https://www.lovethailand.org/อำเภอเสลภูมิ

No.3/4บึงโดน
บึงโดน
บึงโดน บึงโดนบึงโดน
อ.เสลภูมิ ต.กลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภออาจสามารถ

No.4/4กุดติ้ว
กุดติ้ว
กุดติ้ว กุดติ้ว
อ.อาจสามารถ ต.อาจสามารถ