https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

No.1/8อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า‬
อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า‬
อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า‬ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า‬
อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอปทุมรัตน์

No.2/8อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้
อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้
อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้
อ.ปทุมรัตน์ ต.บัวแดง

https://www.lovethailand.org/อำเภอธวัชบุรี

No.3/8อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
อ.ธวัชบุรี ต.นิเวศน์

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนมไพร

No.4/8ฝายพนมไพร-ยโสธร
ฝายพนมไพร-ยโสธร
ฝายพนมไพร-ยโสธร ฝายพนมไพร-ยโสธร
อ.พนมไพร ต.พนมไพร

https://www.lovethailand.org/อำเภอโพนทอง

No.5/8แหลมพยอม
แหลมพยอม
แหลมพยอม แหลมพยอม
อ.โพนทอง ต.แวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองพอก

No.6/8อ่างเก็บน้ำวังนอง
อ่างเก็บน้ำวังนอง
อ่างเก็บน้ำวังนอง อ่างเก็บน้ำวังนอง
อ.หนองพอก ต.หนองพอก

No.7/8อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
อ.หนองพอก ต.หนองพอก

https://www.lovethailand.org/อำเภอเสลภูมิ

No.8/8บึงเกลือ (ทะเลอีสาน)
บึงเกลือ (ทะเลอีสาน)
บึงเกลือ (ทะเลอีสาน) บึงเกลือ (ทะเลอีสาน)
อ.เสลภูมิ ต.กลาง