https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าบ่อ

No.1/3หมู่บ้านทำยาสูบ
หมู่บ้านทำยาสูบ
หมู่บ้านทำยาสูบ หมู่บ้านทำยาสูบหมู่บ้านทำยาสูบ
อ.ท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ

No.2/3หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ
หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ
หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ หมู่บ้านทำแผ่นกระยอ
อ.ท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ

No.3/3หมู่บ้านประมงน้ำจืด
หมู่บ้านประมงน้ำจืด
หมู่บ้านประมงน้ำจืด หมู่บ้านประมงน้ำจืดหมู่บ้านประมงน้ำจืด
อ.ท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ