https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีเชียงใหม่

No.1/10น้ำตกวังน้ำมอก
น้ำตกวังน้ำมอก
น้ำตกวังน้ำมอก น้ำตกวังน้ำมอก
อ.ศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังคม

No.2/10น้ำตกธารทอง
น้ำตกธารทอง
น้ำตกธารทอง น้ำตกธารทอง
อ.สังคม ต.แก้งไก่

No.3/10น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกธารทิพย์
อ.สังคม ต.แก้งไก่

No.4/10น้ำตกเขาเต่า
น้ำตกเขาเต่า
น้ำตกเขาเต่า น้ำตกเขาเต่า
อ.สังคม ต.แก้งไก่

https://www.lovethailand.org/อำเภอเซกา

No.5/10น้ำตกภูถ้ำพระ
น้ำตกภูถ้ำพระ
น้ำตกภูถ้ำพระ น้ำตกภูถ้ำพระ
อ.เซกา ต.เซกา

No.6/10น้ำตกเจ็ดสี
น้ำตกเจ็ดสี
น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกเจ็ดสี
อ.เซกา ต.เซกา

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงโขลงหลง

No.7/10น้ำตกสะอาม
น้ำตกสะอาม
น้ำตกสะอาม น้ำตกสะอาม
อ.บึงโขลงหลง ต.บึงโขงหลง

No.8/10น้ำตกตาดกินรี
น้ำตกตาดกินรี
น้ำตกตาดกินรี น้ำตกตาดกินรี
อ.บึงโขลงหลง ต.บึงโขงหลง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบุ่งคล้า

No.9/10น้ำตกถ้ำฝุ่น
น้ำตกถ้ำฝุ่น
น้ำตกถ้ำฝุ่น น้ำตกถ้ำฝุ่น
อ.บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า

No.10/10น้ำตกชะแนน
น้ำตกชะแนน
น้ำตกชะแนน น้ำตกชะแนน
อ.บุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า