https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

No.1/5ภูหินลาดช่อฟ้า
ภูหินลาดช่อฟ้า
ภูหินลาดช่อฟ้า ภูหินลาดช่อฟ้า
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอโนนสัง

No.2/5ภูพานคำ
ภูพานคำ
ภูพานคำ ภูพานคำ
อ.โนนสัง ต.โนนสัง

No.3/5ภูพานน้อย
ภูพานน้อย
ภูพานน้อย ภูพานน้อย
อ.โนนสัง ต.โนนสัง

No.4/5เขาช่องขาด
เขาช่องขาด
เขาช่องขาด เขาช่องขาด
อ.โนนสัง ต.โนนสัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีบุญเรือง

No.5/5ผาสามยอด
ผาสามยอด
ผาสามยอด ผาสามยอด
อ.ศรีบุญเรือง ต.เมืองใหม่