https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

No.1/5หนองบัว
หนองบัว
หนองบัว หนองบัว
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอนากลาง

No.2/5อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ.นากลาง ต.นากลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุวรรณคูหา

No.3/5อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา
อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา
อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา อ่างเก็บน้ำโคกนกสาริกา
อ.สุวรรณคูหา ต.นาสี

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาวัง

No.4/5อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง
อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง
อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง
อ.นาวัง ต.นาเหล่า

No.5/5อ่างผาวัง
อ่างผาวัง
อ่างผาวัง อ่างผาวัง
อ.นาวัง ต.นาเหล่า