https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครพนม

No.1/3แม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง แม่น้ำโขงแม่น้ำโขง
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าอุเทน

No.2/3ปากน้ำไชยบุรี
ปากน้ำไชยบุรี
ปากน้ำไชยบุรี ปากน้ำไชยบุรีปากน้ำไชยบุรี
อ.ท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสงคราม

No.3/3แม่น้ำสงคราม
แม่น้ำสงคราม
แม่น้ำสงคราม แม่น้ำสงครามแม่น้ำสงคราม
อ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม