https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครพนม

No.1/5บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ)
บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ)
บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ) บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ)
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

No.2/5ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง
ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง
ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง ลำห้วยฮ่องฮอ และบ้านฮ้างโพนแดง
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอธาตุพนม

No.3/5ป่าชุมชนวัดป่า
ป่าชุมชนวัดป่า
ป่าชุมชนวัดป่า ป่าชุมชนวัดป่า
อ.ธาตุพนม ต.ธาตุพนม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเรณูนคร

No.4/5บ้านภูไท
บ้านภูไท
บ้านภูไท บ้านภูไท
อ.เรณูนคร ต.เรณู

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาหว้า

No.5/5บ้านท่าเรือ หมู่บ้านทำแคน พิณ โหวด
บ้านท่าเรือ หมู่บ้านทำแคน พิณ โหวด
บ้านท่าเรือ หมู่บ้านทำแคน พิณ โหวด บ้านท่าเรือ หมู่บ้านทำแคน พิณ โหวด
อ.นาหว้า ต.นาหว้า