https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครพนม

No.1/5เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
เขื่อนหน้าเมืองนครพนม เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

No.2/5อ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยแล้งใหญ่
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

No.3/5อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง
อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง
อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮงอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาแก

No.4/5อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคูณ
อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคูณ
อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคูณ อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคูณ
อ.นาแก ต.นาแก

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสงคราม

No.5/5อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ
อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ
อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ
อ.ศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม