https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองมุกดาหาร

No.1/3อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
อ.เมืองมุกดาหาร ต.มุกดาหาร

https://www.lovethailand.org/อำเภอนิคมคำสร้อย

No.2/3อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก
อ.นิคมคำสร้อย ต.นิคมคำสร้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอนตาล

No.3/3เขื่อนริมโขง
เขื่อนริมโขง
เขื่อนริมโขง เขื่อนริมโขง
อ.ดอนตาล ต.ดอนตาล