https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองมหาสารคาม

No.1/4ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอโกสุมพิสัย

No.2/4สะดืออีสาน
สะดืออีสาน
สะดืออีสาน สะดืออีสาน
อ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกันทรวิชัย

No.3/4ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีไหลเรือไฟ
อ.กันทรวิชัย ต.โคกพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

No.4/4ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.พยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน