https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองมหาสารคาม

No.1/10แก่งเลิงจาน
แก่งเลิงจาน
แก่งเลิงจาน แก่งเลิงจาน
อ.เมืองมหาสารคาม ต.ตลาด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแกดำ

No.2/10อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ
อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ
อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ
อ.แกดำ ต.แกดำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอโกสุมพิสัย

No.3/10บึงบอน
บึงบอน
บึงบอน บึงบอน
อ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง

No.4/10ห้วยขอนสัก
ห้วยขอนสัก
ห้วยขอนสัก ห้วยขอนสัก
อ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบรบือ

No.5/10อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง
อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง
อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง
อ.บรบือ ต.บรบือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาเชือก

No.6/10อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
อ.นาเชือก ต.นาเชือก

No.7/10พัทยานาเชือก 1
พัทยานาเชือก 1
พัทยานาเชือก 1 พัทยานาเชือก 1
อ.นาเชือก ต.นาเชือก

No.8/10พัทยานาเชือก 2
พัทยานาเชือก 2
พัทยานาเชือก 2 พัทยานาเชือก 2
อ.นาเชือก ต.นาเชือก

https://www.lovethailand.org/อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

No.9/10หนองตาลอก
หนองตาลอก
หนองตาลอก หนองตาลอก
อ.พยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอชื่นชม

No.10/10อ่างเก็บน้ำหนองแดง
อ่างเก็บน้ำหนองแดง
อ่างเก็บน้ำหนองแดง อ่างเก็บน้ำหนองแดง
อ.ชื่นชม ต.ชื่นชม