https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเรือ

No.1/2ดีมีนา แคมป์ปิ้งกลางนา
ดีมีนา แคมป์ปิ้งกลางนา
ดีมีนา แคมป์ปิ้งกลางนา ดีมีนา แคมป์ปิ้งกลางนา
อ.ภูเรือ ต.หนองบัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอผาขาว

No.2/2ล่องแพบ้านห้วยไฮ
ล่องแพบ้านห้วยไฮ
ล่องแพบ้านห้วยไฮ ล่องแพบ้านห้วยไฮล่องแพบ้านห้วยไฮ
อ.ผาขาว ต.ผาขาว