https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเลย

No.1/5หนองหล่ม
หนองหล่ม
หนองหล่ม หนองหล่ม
อ.เมืองเลย ต.กุดป่อง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงคาน

No.2/5แก่งคุดคู้
แก่งคุดคู้
แก่งคุดคู้ แก่งคุดคู้แก่งคุดคู้
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าลี่

No.3/5แก่งโตนแม่น้ำเหือง
แก่งโตนแม่น้ำเหือง
แก่งโตนแม่น้ำเหือง แก่งโตนแม่น้ำเหือง
อ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังสะพุง

No.4/5ฝายน้ำล้น
ฝายน้ำล้น
ฝายน้ำล้น ฝายน้ำล้น
อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูหลวง

No.5/5หนองน้ำอุ่น
หนองน้ำอุ่น
หนองน้ำอุ่น หนองน้ำอุ่น
อ.ภูหลวง ต.ภูหอ